Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Lapin esittävien taiteiden keskus ry. ja sen kotikunta on Rovaniemi ja toimialue koko Lapin lääni.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esittävän taiteen asemaa Lapin läänissä. Lisäksi tarkoituksena on valvoa esittävän taiteen alalla toimivien ammatinharjoittajien ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsenten yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tässä tarkoituksessa yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja sekä ylläpitää yhdistyksen nettisivuja ja toimintakeskusta yhdistyksen käyttöön. Yhdistys voi järjestää myös kokouksia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys on ehdottoman tasapuolisesti käytettävissä koko läänin esittävän taiteen ammattilaisille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Lisäksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja sekä harjoittaa kahvilatoimintaa yhdessä tomipisteessä sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Lapin läänissä toimiva esittävän taiteen ammattilainen tai esittävää taidetta edustava oikeuskelpoinen yhteisö jonka yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyy. Kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua sen toimintaa huomattavasti edistäneitä henkilöitä. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksimielisesti.

4§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekkin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon on pyrittävä noudattamaan jäsenistön alueellista jakautumaa sekä yksityisten jäsenten ja yhteisöjäsenten välistä suhdetta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: yhden keväällä ja yhden syksyllä. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä: kevätkokous viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, syyskokous viimeistään vuoden loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
– Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
– Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.